ПРОГРАМ РАДА

ЈУТАРЊЕГ ЧУВАЊА

за школску 2019/20. годину

НЕВЕСИЊЕ,

jул, 2019. године

УВОД

На основу члана 53. став (1) тачка 1) и став (2) Закона о основном васпитању и образовању („Сл.гл. Републике Српске“ број 44/17 и 31/18.) и Правилника о начину организовања проширеног програма ( „Сл.гл. Републике Српске“ број 37/19.), ЈУ Основна школа „Ристо Пророковић“ Невесиње је утврдила програм рада у јутарњем чувању за школску 2019/20. годину.

Савремене друштвене промјене захтијевају и промјене улоге школе као васпитно-образовне установе. Оспособљавање ученика за живот у свијету промјена, живот у заједници, за практично примјењивање знања и прилагођавања брзим технолошким и друштвеним промјенама које захтијевају флексибилност и брзо прилагођавање. Централизовани и предметно оријентисани начин рада не задовољава потребе савременог образовања и замјењује се развојним приступом усмјереним на индивидуални развој ученика и његово оспособљавање за квалитетно, активно и одговорно учествовање у друштву. Промјена методологије захтјева и промјену организационо-техничких услова извођења наставе и осталих облика васпитно-образовног рада. По савременим методама рада, школа постаје мјесто у којем ученик проводи свој „радни“ дан у већем обиму, него кад му је била обавеза само присуствовање настави. Опремљена школа, с довољним бројем едукованих и мотивисаних учитеља, мјесто је гдје ученик учи, истражује, комуницира, ствара и креира. Идеал такве школе је продужени боравак и јутарње чување.

Ови облици рада задовољавају курикулумске захтјеве, имају и значајну социјалну улогу, с обзиром на то да у породици као заједници оба родитеља највећи дио времена раде или ученици који путују чекају превоз. Школа, као организациона друштвена установа, преузима улогу васпитања и социјалне заштите дјеце, организацију слободног времена и праћења дјеце у времену док родитељи обављају професионалне обавезе или ученици чекају превоз од школе до куће. У породицама самохраних родитеља, непотпуних породица, породица са различитим социо-економским проблемима, јутарње чување омогућује ученицима равноправан положај у односу на остале вршњаке. Овај облик рада од велике је економске важности за ширу заједницу јер се смањује финансијски трошак потребан за преваспитање, подиже се продуктивност запослених родитеља и здравље дјеце, дјеца проводе квалитетно и под стручним надзором вријеме до почетка наставе и након завршетка до доласка превоза. Јутарње чување, као облик опредијељености за организацију рада школе према пракси Европске заједнице, значи омогућити већем броју ученика цјелодневно борављење у школи.

Јутарње чување представља проширену васпитно-образовну дјелатност школе, гдје један дио ученика, прије и послије редовне наставе, бораве у школи и под руководством учитеља и стручних сарадника систематски и плански припрема за наставу и организовано проводи своје слободно вријеме. Кроз вријеме организовано у игри, доприноси да дјеца обогаћују своја знања, развијају способности и вјештине, како би научено користили у свакодневном животу.

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ

СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА У ЈУТАРЊЕМ ЧУВАЊУ

1. Циљеви реализације садржаја у јутарњем чувању у складу су са општим циљевима основног образовања:

- Омогућити дјетету живот испуњен различитим садржајима који ће повољно утицати на развој његове личности, те индивидуалних и јединствених потенцијала.
- Омогућити дјетету развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са осталим ученицима;
- Припремити дијете за даље образовање и цјеложивотно учење.

Специфични циљеви

- Потпун и хармоничан развој дјетета (физички, интелектуални, социјални, емоционални и радни)
- Важност истицања индивидуалних различитости (свако дијете је јединствено, осигурава му се развој свих потенцијала)
- Фокусирање на учење (истиче се важност онога што дијете учи и процеса којим усваја знање)
- Измјена многобројних приступа учењу
- Оспособљавање ученика за самостално учење
- Истиче се радост учења и подстиче мотивисаност за учење
- Писменост (језичка и математичка)
- Поштовање различитости и важност толеранције
- Брига о дјеци са посебним потребама.

Кључна подручја развоја

Хармонични развој тијела и духа: задовољавање потреба за кретањем и успостављање културе кретања: поправљање координације покрета, осјећаја за ритам и слушање; обогаћивање емоционалног живота; побољшавање познавања самог себе и других; реалистична самоеволуција; јачање потребе за интерперсоналним везама.

Лакоћа процеса социјализације и комуникације

Утемељење интелектуалних, емоционалних и моралних особина личности; упознавање и увјежбавање правилног понашања; јачање осјећаја равноправности у односима; усвајање практичних знања повезаних са свакодневним животним дјелатностима.

Успостављање основа језичке комуникације

Подстицање солидне употребе језика, слушање и причање, усмено и писмено, основних способности и вјештина, циљани развој менталних способности, уз подстицање вјештине прецизног и јасног читања, од ученика првог до трећег разреда захтијева се развијање вјештине интерпретативних, критичких и креативних читалачких вјештина и изражајног читања и рецитовања.

Успостављање основа математичке, логичке и научно-технолошке писмености

Активности креативног, јасног и логичног рјешавања проблема; откривање, ређање, класификовање, генерализација, скицирање, рачунање и мјерење, употреба ријечи, бројева, симбола, употреба информатичко комуникацијских технологија.

Културно - умјетничко подручје развоја

Оспособљавање за примање емоционалних, моралних и естетских вриједности у литерарним и ликовним радовима, кроз позоришне представе; читање квалитетне поезије и прозе прилагођене узрасту ученика, кроз драмску секцију.

Игре, спорт и рекреација

Стално задовољавање потреба за кретањем; игре опонашања, дјечије игре уз народне традиције, импровизовање игара у самосталној режији, поправљање координације покрета, групно импровизовање игара праћено ритмом, покретом и мимиком, елементарне игре, екипне игре, спортови, полигони.

САДРЖАЈ ПРОГРАМА

Садржаје програма ће реализовати наставник у јутарњем чувању, али у договору са учитељима који раде у настави. Зато је изузетно важно да ће се све активности планирати како би се постигла кохерентност међу одабраним садржајима и усклађеност дјеловања међу учитељима.

Креативност, иновативност и наставникова умјешност максимално ће доћи до изражаја при одабиру игара, литературе, културних садржаја, као и садржаја којима ће реализовати захтјеве за развојем социјализације и комуникације. Од наставника се очекује да критички посматра и процјењује своју праксу, те да на основу искуства расправља са колегама и другим стручњацима. Од наставника у јутарњем чувању се очекује да поштује педагошка начела која се темеље на:

- мотивацији и дјететовој природној знатижељи,
- постојећем дјечјем знању и искуству које је темељ учења,
- ученику који учи вођен активностима и методама откривања,
- ученику који се упућује у естетску димензију учења,
- социјалној и емоционалној димензији које су важан фактор учења

ПОДРУЧЈА И ПЛАН АКТИВНОСТИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

Подручја

Активности

Временска ангажованост

у процентима

1. Језичко-комуникацијско

разговор, читање, писање, интерпретација, илустровање

15 %

2. Математичко-логичко

рјешавање проблема; откривање, ређање, класификовање, генерализација, скицирање, рачунање, мјерење, употреба ријечи, бројева и симбола, употреба рачунара

10 %

3. Социјализација, однос према себи, здрављу, околини и радним обавезама

усвајање правила понашања, игре према правилима, култура опхођења, сарадња на истом задатку

25 %

4. Културно-умјетничко

литерарно, ликовно, музичко стваралаштво, глума, игре

15 %

5. Игре, спорт, рекреација

гимнастичке вјежбе, плес, спорт

25 %

6. Активности у складу са потребама ученика

прилагођавање потребама ученика

10 %

Учење, одмор и активности по избору дјетета и родитеља спајају се у јединствену цјелину педолошке активности школе.

Прехрана

-Правилна и здрава исхрана

-Стална достуност пића(вода или сок)

Материјални услови организације рада продуженог боравка

Учионица или простор је прилагођен и опремљен за остваривање рада јутарњег чувања; одговарајуће величине са могућношћу реорганизације у центре за одмор, читање, ликовне активности, добро је загријана, добре освијетљености са могућношћу одговарајућег провјетравања:

- Учионица је опремљена неколицином дидактичког материјала, друштвених игара, рачунарима;
- Одговарајућа количина потрошног материјала,
- Простор за рекреативни-активни одмор,
- Игралиште, библиотека, школски хол и зборница.
- Обезбијеђена је близина санитарних просторија;
- Фискултурна сала-опремљена спортским реквизитима.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК РАДА

Полазници: ученици узраста од четвртог до деветог разреда (18 ученика);

Једна хетерогена група

С обзиром да у школи постоје услови за организовање јутарњег чувања, а на основу заинтересованости родитеља, опредјелили смо се за рад у једној хетерогеној групи, у складу са педагошким стандардима.

Вријеме рада: ученици ће користити услуге јутарњег чувања прије и послије наставе у првој смјени , а прије организованог превоза.

С обзиром да нам је интерес збрињавање дјеце за вријеме између доласка организованог превоза и почетка наставе и након завршетка наставе до доласка организованог превоза, планирано вријеме рада је од 07,00 до 08,00 и од 11,30 до 15,00 часова.

Дневни распоред рада

07:00 07:15 пријем дјеце

08:00 11:30 редовна настава

11:30 12.15 слободне активности, спортске активности

12:15 12.45 одмор, ужина

12.45-13.30 писање домаће задаће и учење

13:30 14.45 секције, слободне активности, културно-умјетничке активности, активности у складу са потребама ученика

14.45-15.00 одлазак кући

Кадровске потребе:

- водитељ јутарњег чувања 1 извршилац на пола радног времена

- радник на одржавању чистоће 1 извршилац на пола радног времена

- радник за сервирање хране - 1 извршилац на пола радног времена

Кадар који постоји

- Стручни тим школе (педагог, психолог, логопед, библиотекар)
- Рачуновођа
- Секретар

-Напомена: за водитеља јутарњег чувања ангажоваћемо наставника предметне наставе који је дјелимично остао без норме (доставићемо податке након добијене сагласности за формирање одјељења), а за радника на одржавању чистоће ангажоваћемо постојећег радника на одржавању чистоће (доставићемо податке након добијене сагласности за ваннаставно особље)

Радне обавезе водитеља јутарњег чувања:

- Планирање и реализација образовних задатака у складу са васпитно-образовним потребама ученика,
- Пружање стручне помоћи у учењу и савјетовање ученика,
- Планирање и организовање слободних активности ученика,
- Планирање и организовање рекреативних и изванучионичких активности,
- Дежурство током наставних радних дана,
- Сарадња са родитељима и обавјештавање о раду ученика,
- Уређује радни простор и сугерише набавку неопходног дидактичког и осталог материјала,
- Планира и програмира рад у јутарњем чувању (годишње, мјесечно, дневно),
- Организује родитељске састанке,
- Сарађује са наставницима.
- Сарађује са стручним сарадницима,
- Стручно се усавршава,
- Еволуира резултате рада на крају полугодишта и на крају школске године,
- Учествује у раду стручних органа,
- Учествује у културној дјелатности школе и заједнице.

Седмично задужење

1. Непосредни рад са дјецом 15 сати
2. Сарадња са родитељима 1,5 сата
3. Планирање, програмирање 1,5 сата
4. Стручно усавршавање 0,5 сати
5. Рад у стручним органима 0,5 сати
6. Културна и јавна дјелатност 0,5 сат
7. Остали послови 0,5 сата

У К У П Н О 20 сати

Педагошка и остала документација:

1. План и програм рада јутарњег чувања
2. План и програм организованог слободног времена
3. Дневне припреме за васпитно-образовни рад
4. Дневник рада
5. Евиденција сарадње са наставницима
6. Евиденција сарадње са родитељима
7. Евиденција присутности ученика
8. Извјештај о резултатима рада
9. Уговор између родитеља и школе

Обавезе родитеља:

- Финансирање трошкова хране,
- Финансирање осталих трошкова јутарњег чувања по основу обавеза дефинисаних уговором,
- Поштивање одредаба уговора,
- Правовремено обавјештавање наставника о одсутности ученика,
- Редовна размјена информација и комуникација са наставницима,
- Присуствовање родитељским састанцима

Еволуција рада:

Врши се на крају првог полугодишта и на крају школске године, а обухвата сљедеће сегменте:

- Прехрану,
- Васпитно-образовни рад,
- Организација слободног времена,
- Сарадња родитеља и школе.

Финансирање јутарњег чувања:

- Трошкове финансирања рада радника сносиће Министарство просвјете и културе,
- Остале трошкове продуженог боравка по основу обавеза дефинисаних уговором сносе родитељи

1 хетерогена група од 22 ученика

Списак ученика јутарњег чувања у школској 2019/20. години :

1. Маријана (Жељко) Радуловић -4. разред
2. Милица (Раде) Драговић -4.разред
3. Славица (Зоран) Ђерић -4.разред
4. Вања (Саво) Пиљевић – 4.разред
5. Данко (Мирослав) Пиштигњат – 4.разред
6. Андреј (Бранко) Дамјанац -4.разред
7. Кристина (Миро) Ивановић – 4.разред
8. Јован (Вељко) Вуковић -4.разред
9. Обрен (Слободан) Кокотовић – 4.разред
10. Ивана (Момчило) МИшељић – 4.разред
11. Хелена (Драган) Жерајић – 4.разред
12. Катарина (Слободан) Иванишевић – 4.разред
13. Адријана (Драган) Ивковић – 5.разред
14. Ања (Драган) Шмркић – 5.разред
15. Ивана (Зоран ) Зиројевић – 5.разред
16. Ђорђе (Милосав) Ивковић -5.разред
17. Ивона (Милорад ) Вуковић – 5.разред
18. Марија (Милија) Вујовић – 6. разред
19. Владан (Мирослав) Пиштигњат – 6.разред
20. Филип (Милосав) Ивковић – 7.разред
21. Илијана (Драган) Ивковић – 8.разред
22. Милан (Милосав) Ивковић – 9.разред